. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Excesy

Litoměřické socpracky aneb Spolčení hlupců II

Zlovůle litoměřických /a/sociálních úřednic povýšená nad správní řád; 13. 7. 2011Litoměřické socpracky aneb Spolčení hlupců II Litoměřické socpracky aneb Spolčení hlupců II
Litoměřické socpracky aneb Spolčení hlupců II Litoměřické socpracky aneb Spolčení hlupců II


Městský úřad Litoměřice
odbor sociálních věcí a zdravotnictví - oddělení sociální a právní ochrany dětí

Č.j.: 4362/11/pod/RKm

věc: odvolání proti rozhodnutí ze dne 15.7. 2011

Napadeným rozhodnutím správní orgán opět rozhodl o tom, že za narušování řádné výchovy nezletilých dětí se jejich matce napomenutí neuděluje a nad našimi dětmi se dohled nestanoví. Tak jako v předchozím rozhodnutí z toho výroku vyplývá, že matka řádnou výchovu našich dětí narušuje, činí tak ovšem s podporou správního orgánu. Tak jako předchozí rozhodnutí je i toto ze dne 15.7. 2011 vadné z procesního i hmotně právního hlediska. Správní orgán skrze oprávněné i neoprávněné úřední osoby již přistoupil k naprosté právní zvůli, jak dokládají zejména excesy při úředním jednání dne 13.7. 2011. Správní orgán svou zvůlí porušil veškeré zásady spravedlivého procesu, které garantuje nejen správní řád, ale i Listina základních práv a svobod.

Spis neobsahuje záznam o tom, kdo je k dané věci oprávněnou úřední osobou, a to v přímém rozporu s par. 15 odst. 4 správního řádu. Při nahlížení do spisu dne 27.7. 2011 mi byla na vyžádání poskytnuta úřednicí Čermákovou informace, že v mé věci je oprávněnou úřední osobou údajně Radka Kmochová. Pokud je to skutečně pravda, potom napadené rozhodnutí trpí zásadní procesní vadou, neboť neobsahuje v rozporu s par. 69 odst. 1 správního řádu jméno, příjmení, funkci, a podpis Radky Kmochové, údajné oprávněné úřední osoby. Úřednice Kmochová je totiž v napadeném rozhodnutí označena pouze jako "vyřizující úřední osoba" a pod rozhodnutím je podepsána a uvedena jako oprávněná úřední osoba Drahuše Čermáková. Již z tohoto důvodu je napadené rozhodnutí podle par. 77 spr. ř. nicotné.

Vrcholem zpupnosti arogance a naprosté nekompetence byl průběh "jednání" dne 13.7. 2011. Podle formálních náležitostí předvolání rodičů, jejichž stejnopisy jsou ve spise, mělo jít o ústní jednání podle par. 49 spr. ř. Poté, co jsem se ovšem se svým zmocněncem na základě předvolání dostavil, tvrdila úřednice Kmochová, že se o ústní jednání ve věci nejedná, neboť by mělo být údajně jednáno mimo správní řízení pouze o tom, abych se podvolil nátlaku matky a úřednici Kmochové, abych souhlasil s tím, že děti se se mnou nebudou stýkat podle rozsudku soudu, ale v jiné době. To samozřejmě nemohu přijmout, neboť bych se tím k jistě velké radosti matky i asociálního aparátu zbavil právní ochrany soudu v řízení o výkon rozhodnutí. Na místě jsem tedy úřednici Kmochovou i další přítomné úřednice včetně vedoucí oddělení Čermákové usvědčil z podvodu a ze lží, když jsem jim po nahlédnutí do spisu předestřel již zmíněné stejnopisy předvolání (původně určený termín ústního jednání dne 11.7. 2011 byl po telefonické dohodě se správním orgánem přesunut na 13.7. 2011). Podotýkám také, že úřednice Kmochová za podpory dalších úřednic i vedoucí oddělení Čermákové mi odmítla umožnit nahlédnout do spisu správního řízení, a to pod lživou záminkou, že jsem byl údajně povinen nejdříve o to písemně požádat.

Také samotný protokol o "jednání" dne 13.7. 2011 je dokonalou ukázkou podvodů a nekompetence správního orgánu. Nejen, že je nemístně označen "OM 227/07", ale úřednice Kmochová není označena jako oprávněná úřední osoba, kterou údajně je, ale jako "sociální pracovnice". Obsah protokolu je naprosto zkreslený a překroucený a neobsahuje podstatné skutečnosti, které se v průběhu jednání odehrály, a to přes důrazné žádosti mého zmocněnce. Úřednice Kmochová "oprávněná či neoprávněná úřední osoba" naprosto zlovolně ignorovala téměř veškeré žádosti a námitky mého zmocněnce vůči protokolaci. Tento "protokol" byl tedy vypracován v hrubém rozporu s par. 18 spr. ř. a také on je významným důkazem o porušení zásad spravedlivého procesu. O skutečném průběhu "jednání" podává důkaz videozáznam pořízený na místě mým zmocněncem v situaci krajní nouze a jako prostředek nutné obrany proti eskalující právní zvůli a úřední zlovůli, který předložím dodatečně.

Další zásadní procesní vadou je skutečnost, že účastníci před vydáním napadeného rozhodnutí nebyli transparentně vyrozuměni o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Tuto vadu lze zřejmě připočíst i spěchu, s kterým se oprávněné i neoprávněné úřední osoby snažily předmětnou věc uzavřít poté, kdy jsem o právní zvůli a zlovůli úřednic kolem Radky Kmochové a jí samotné bezprostředně po "jednání" dne 13.7. 2011 osobně informoval tajemníka úřadu a požádal jsem jej, aby z titulu svého postavení zajistil v mé věci řádný výkon státní moci. On mi to sice druhý den telefonicky přislíbil, tento slib však nebyl dodržen a zřejmě i tajemník se stal objektem manipulací úřednic Kmochové, Čermákové a dalších.

Pokud jde o obsah napadeného rozhodnutí, lze konstatovat, že tvrzení správního orgánu v něm obsažená se vesměs míjí předmětem řízení, který jsem vymezil ve svém návrhu na zahájení řízení ze dne 17.1. 2011. Uložení výchovných opatření jsem požadoval z následujících důvodů:

1. Matka nutí naší dceru, aby za otce považovala jejího partnera, nikoli mě. Mě má dcera označovat pouze jako "pána".

2. Matka nevede naše děti aktivně k dobrému vztahu ke mně a nepřipravuje je vhodně na předávání ke styku podle rozhodnutí soudu. Předávání našich dětí neprobíhá v přátelské atmosféře, matka vyvolává konflikty a nepříjemné situace.

3. Z různých důvodů matka vyžaduje změnu termínu styku a pokud jsem jí vyhověl, využívala takovou situaci k maření tohoto styku.

K prokázání těchto tvrzení a skutečností jsem navrhl provedení významných důkazů. Z těchto důkazů ovšem správní orgán záměrně a bezpochyby ze zlého úmyslu neprovedl žádný a ve svém rozhodnutí se záměrně posouzení mnou uváděných skutečností jimiž je narušována řádná výchova našich dětí matkou, vyhnul a pozornost od nich odvádí svými pochybnými konstrukcemi. Správní orgán tak záměrně zesabotoval svou povinnost zajistit všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu a provést všechny důkazy, které jsou potřebné pro zjištění stavu věci, kterou upravují ustanovení par. 50 odst. 3 a par. 52 spr. ř. Správní orgán v tomto směru nedbal základních zásad činnosti správních orgánů, podle nichž je veřejná správa službou veřejnosti a správní orgán má povinnost postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti a umožnit mé osobě uplatnění mých práv a oprávněných zájmů, jak pro správní orgán závazně upravují ustanovení par. 3 a 4 spr. ř.

Vzhledem k výše popsané záměrné rezignaci správního orgánu na plnění jeho povinností při ochraně práv mých dětí a práv mých jsem nucen učinit správné posouzení věci a důkazů sám. Mnou předložená fotodokumentace prokazuje, že naše děti jsou se mnou spokojené, ke mně i mé manželce se chovají přirozeně a nikdo jim neubližuje. Stejným způsobem fotodokumentaci vyhodnotila i vedoucí sociálního odboru Ing. Bc. Jurková při našem osobním jednání dne 27.7. 2011. Tatáž skutečnost by byla prokázána také mnou navrhovaným výslechem mé manželky Radky Lukáčové. Matka proto nemá žádný důvod, aby nutila naší dceru pěstovat si pokřivené vědomí, že já nejsem její tatínek, a že její otec je údajně její současný partner. Tímto způsobem totiž matka mj. bezohledně útočí na identitu naší dcery a hrubým způsobem porušuje její právo znát své rodiče, tedy i svého tatínka , které i pro správní orgán závazně upravuje čl. 7 Úmluvy o právech dítěte. I v průběhu správního řízení byla uvedená skutečnost prokázána samotnou matkou, která dle předchozího nezákonného rozhodnutí tvrdila, že jí to bylo údajně doporučeno psycholožkou. Přesto, že v tomto směru projevil správní orgán vysokou horlivost, psycholožka nic takového nepotvrdila, takže se prokázala jedna z mnoha lží matky. V tomto směru jsem ostatně navrhoval i provedení důkazu znaleckým posudkem Dr. Hanušové, který byl vypracován v soudním řízení, v němž znalkyně učinila závěr o vyvolávání syndromu zavrženého rodiče u našeho syna matkou. Nyní je objektem stejných manipulací ze strany matky naše dcera.

K další závadné skutečnosti, že matka nevede naše děti k dobrému vztahu ke mně a nepřipravuje je vhodně na předávání ke styku podle rozhodnutí soudu, je ve spise také dostatek důkazů. Správnímu orgánu jsem předložil dopis od mého syna, v němž mi vlastní rukou píše, že mě nemá rád, že se mnou na vánoce ani jindy nechce být a nechce ode mně dárky. Tímto způsobem syn projevil hrubou neúctu k mé osobě, což je v rozporu nejen se zdravým rozumem a zásadami přirozených rodinných vztahů, ale i v přímém rozporu s par. 35 zákona o rodině, podle něhož je každé dítě povinné své rodiče ctít a respektovat. Povinností matky v tomto směru vyplývají nejen přímo z ustanovení par. 31 zákona o rodině, podle něhož je matka povinna řídit jednání našeho syna a vykonávat nad ním dohled, ale také z judikatury českých soudů, jejíž přehled jsem předložil a jako důkaz také navrhl. Samozřejmě, že proti zvůli správního orgánu bezvýsledně. Přitom sama matka projevila svůj nesprávný výchovný postoj mj. i v dopise ze dne 12.11. 2008, který je také součástí spisu, a jenž obsahuje její tvrzení, že náš syn se může údajně sám rozhodnout kde a s kým chce být. K tomu uvádím, že náš syn se např. nemůže "sám rozhodnout", že nechce být s učitelkou ve škole, že naopak chce být s ožraly v hospodě, nebo chce brát drogy apod. To by správní orgán také netoleroval a proto měl v duchu zásad správního řízení provést důkaz již zmíněným přehledem judikatury, v němž např. Krajský soud v Hradci Králové i pro správní orgány srozumitelně konstatuje, že nerealizaci styku nelze zásadně omlouvat tvrzenou nechutí dítěte k takovému styku.

Veškeré skutečnosti měl správní orgán správně vyhodnotit i podle stanoviska veřejného ochránce práv, které jsem jako důkaz předložil, v němž veřejný ochránce práv srozumitelně popisuje správný postup orgánů tzv. sociálně-právní ochrany dětí.

Navrhuji proto, aby odvolací orgán napadené rozhodnutí opět zrušil a nebo aby jej změnil ve smyslu mého návrhu na zahájení řízení, aby tak bylo zachováno alespoň zdání, že statní aparát českého tzv. právního státu je schopen racionální úřední činnosti, nejen pohrdání právem a arogantního otevřeného výsměchu občanům - daňovým poplatníkům, kteří si státní aparát vydržují pro řádnou veřejnou službu.

Tomáš Lukáč

28.7. 2011
Štětí


Vyjádření vedoucí sociálního odboru

Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje

A přece to jde: Rozhodnutí o uložení napomenutí podle § 43 zákona o rodině


Spolčení hlupců I