. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Excesy

Žádám soud, aby na mně neječel... I.


Okresní soud v Olomouci je okresní soud se sídlem v Olomouci. Vznikl roku 1850 a až do roku 1960 spadal do obvodu Krajského soudu v Olomouci.


Audiosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

V hlavní úloze Mgr. Simona Vozná, soudkyně Okresního soudu Olomouc
(audio streaming 122 kb/s, .wma; 7 min.)

soubor ke stažení (5 MB)


§ 129 občanského soudního řádu:

Důkaz listinou se provede tak, že ji nebo její část při jednání předseda senátu přečte nebo sdělí její obsah, případně předloží účastníkům k nahlédnutí, je-li to postačující.


- Pardon, paní soudkyně, já se omlouvám, ale tatínek již nějaká vyjádření od logopedky má, ale...
- arogantní vstup soudkyně do řeči
- ... já jsem se chtěl eventuálně zeptat, jestli je to stejná listina, nebo nová, pokud je to nová...
- opět arogantní vstup soudkyně do řeči
- ... abyste ji přečetla teda celou od začátku do konce.
- Já jsem ji četla od začátku.
- Úplně, ano? Plynule? Protože mně se zdálo, že to byly jenom takové nějaké výroky.
- Já vám to dám k nahlédnutí jestli chcete tedy.
- To bych byl, to byste byla laskava.
- Ale poučuji vás o tom, jakým způsobem probíhá řízení (nebo "jednání"? - pozn. L. P.). Protože já když čtu listinné důkazy tak samozřejmě k vyjádření potom dostanete prostor, kdybyste to takhle dělal u každé listiny tak může s tím být problém.
- Já to nedělám u každé listiny, paní soudkyně.
- Já pokud samozřejmě něco potřebuji tak vás vyzvu, ale když provádím listinné důkazy.
- Mně šlo jenom o to, aby soud prováděl důkaz listinou podle občanského soudního řádu, paní soudkyně.
- nesrozumitelná verbální agresivita soudkyně, její křik: ... já. Teď se uklidněte a přestaňte laskavě!
- Já jsem klidný, paní soudkyně.
- arogantně: Teď se uklidněte a přestaňte hovořit!
- Já jsem naprosto klidný.
- A přestaňte hovořit, ano!
- Žádám soud, aby na mně nekřičel. Děkuji. Děkuji.
- Tak se uklidněte!
- Já jsem naprosto klidný. Já jsem naprosto klidný, paní soudkyně.
- protokolace: Obecný zmocněnec otce poučen soudem...


§ 80 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích:

(1) Soudce a přísedící je povinen vykonávat svědomitě svou funkci a při výkonu funkce a v občanském životě se zdržet všeho, co by mohlo narušit důstojnost soudcovské funkce nebo ohrozit důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů.

(2) V zájmu záruk nezávislosti a nestrannosti výkonu soudcovské funkce soudce zejména
a) je povinen prosazovat a obhajovat nezávislost soudnictví a jeho dobrou pověst,
b) je povinen chovat se tak, aby nezavdal příčinu ke snížení důvěry v soudnictví a důstojnosti soudcovské funkce,
c) je povinen odmítnout jakýkoliv zásah, nátlak, vliv, přání nebo žádost, jejichž důsledkem by mohlo být ohrožení nezávislosti soudnictví,
d) se nesmí při výkonu své funkce nechat ovlivnit zájmy politických stran, veřejným míněním a sdělovacími prostředky,
e) musí vystupovat nezaujatě a ke stranám nebo účastníkům řízení přistupovat bez ekonomických, sociálních, rasových, etnických, sexuálních, náboženských nebo jiných předsudků,
f) dbá svým chováním o to, aby jeho nestrannost nebyla důvodně zpochybňována.

(3) Soudce je povinen vykonávat svou funkci v souladu se zájmem na řádném výkonu soudnictví. Při své rozhodovací činnosti soudce zejména
a) je povinen poskytnout každému účastníku řízení nebo straně soudního řízení anebo jejich zástupcům plnou možnost k uplatnění jejich práv; nesmí však od nich, s výjimkou případů stanovených zákony o řízení před soudy, jednostranně přijímat nebo jim podávat informace nebo s nimi jednat o skutkové podstatě projednávané věci nebo o procesních otázkách, které na ni mohou mít vliv,
b) dbá o to, aby jeho rozhodnutí bylo srozumitelně a pečlivě odůvodněno.

(6) Soudce je povinen zachovávat náležitou úctu k ostatním soudcům, jiným osobám vykonávajícím právnická povolání a k ostatním zaměstnancům soudu a k účastníkům nebo stranám soudního řízení. Ve vztahu k zástupcům účastníků nebo zástupcům stran soudního řízení je povinen zdržet projevů sympatií, náklonnosti nebo negativních postojů.


Kauza sprosté soudkyně má absurdní pokračování; TV Nova 8. 6. 2014