. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Mozaika


Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

O nahlížení do spisu po dejvicku
aneb Spolčení hlupců I, 25. července 2008

(video streaming 176 kb/s, .wmv; 28 min)


Vysoce vážený pan
JUDr. Jiří Pospíšil
ministr spravedlnosti
ministr@msp.justice.cz

na vědomí: Justiční kanál www.justicetv.cz

22. 8. 2008

Vysoce vážený pane ministře spravedlnosti,

naivně předpokládaje, že soud pro Prahu 6 je daňovými poplatníky vydržován k tomu, aby jim kromě státního monopolu na násilí za jejich hříchy poskytoval také potřebný úřední servis, dorazil jsem nic zlého netuše v pátek 25. července ve 13.45 hodin ke jmenovanému slavnému soudu, abych jako zplnomocněný zástupce účastníka soudního řízení sp. zn. 39 P 261/2003 nahlédl do soudního spisu. A hádáte správně, vysoce vážený pane ministře spravedlnosti, v průběhu dalších tří čtvrtí hodiny se mi tento triviální byrokratický úkon nepodařilo uskutečnit!

Nejdříve jsem narazil na arogantní úřednici Hlavičkovou ("právo máme každej na něco"), která mne chtěla bystře odpálkovat poukazem na jakési "úřední hodiny" (v pátek jsou zpupně do 12.00 hodin), posléze sice neochotně spis objevila v kanceláři soudkyně Puchingerové, která se samozřejmě v pracovní době na svém pracovišti nezdržovala, mně jej však nepředložila. Vydal jsem se tedy mezi osoby bloumající justičním palácem i já. Jak správně předpokládáte, vysoce vážený pane ministře spravedlnosti, ani poté mé právo justičním aparátem nalezeno nebylo. A to ani vyšší soudní úřednicí Koblihovou, zastupující "momentálně pani sekretářku, pani dozorčí a pani personalistku", ani soudkyní Brčákovou, zastupující sice na základě nějakého "pověření" předsedu soudu, avšak údajně jen pro trestní záležitosti (trestat na místě mne naštěstí nikdo nechtěl) a nikoliv již jako směroplatný orgán státní správy soudů.

Mé poznatky daňového poplatníka z návštěvy soudu jsou tedy, vysoce vážený pane ministře spravedlnosti, tyto:

U obvodního soudu pro Prahu 6 je nehorázným způsobem časově a naschvály justičního aparátu omezováno a znemožňováno právo účastníků řízení a jejich zástupců nahlížet do soudních spisů. V pracovní den a v pracovní době dne 25. 7. 2008 nebyl v budově Obvodního soudu pro Prahu 6 přítomen žádný orgán státní správy soudů a vzájemně se zastupující úřední osoby nebyly schopné za tři čtvrtě hodiny svého chaotického jednání řešit primitivní byrokratický problém tak, aby budili alespoň zdání, že občanovi poskytují nějakou službu ("Statní moc slouží všem občanům." - Ústava České republiky). Soudkyně Puchingerová se v pracovní době nenacházela na svém pracovišti a způsob, jakým o tom bylo referováno úředním aparátem vzbuzuje dojem, že neměla ani dovolenou, ani pracovní neschopnost a tudíž by mohlo jít o neomluvenou absenci. Tzv. "doba pro styk s občany", stanovená v rozvrhu práce v pátek jen do 12.00 hodin je naprosto nehorázná, rovněž tak "pracovní" doba v tento den jen do 14.30 hodin (opět připomínám Ústavu: "Statní moc slouží všem občanům."). V době mé přítomnosti vládl v organizaci a řízení soudu chaos, který není omluvitelný ani - doufejme že omluvenou - nepřítomností předsedy soudu.

Audiovizuální záznam mého naivního pokusu o uplatnění práva v soudní budově naleznete na Justičním kanále www.justicetv.cz (Mozaika / O nahlížení do spisu po dejvicku aneb Spolčení hlupců I). Tamtéž je možné zjistit, že již v roce 2001 vaše ministerstvo skrze osobu tehdejšího I. náměstka konstatovalo, že právo účastníka nahlížet do spisu nelze omezovat nesprávným odkazem na úřední dny a učinilo i pokus o alespoň formální zajištění práva na nahlížení do spisu bez ohledu na zvůli soudních struktur, a že dokonce i u soudu v Nymburce tamní soudní vrchnost nedávno nahlédla, že není možné vysmívat se občanům přímo do obličeje a že zákon opravdu, ale opravdu musí být dodržován i v nymburském justičním paláci, alespoň co se týče nahlížení do spisů. Ba i u Okresního soudu v Ústí nad Labem, který je svou arogancí a zlovůlí vůči daňovým poplatníkům vyhlášený, mohou již účastníci řízení nahlížet do spisů každý pracovní den, jak předsedkyně soudu na základě výše zmíněného pozitivního výchovného působení vašeho ministerstva již sama velkomyslně deklaruje v rozvrhu práce (http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?j=205&o=195&k=4742&d=205513). Takže i vy, vysoce vážený pane ministře spravedlnosti, jistě nebudete protestovat proti mému opovážlivému závěru, že když to jde již v Nymburce a v Ústí nad Labem, musí to jít i v pražských Dejvicích.

Považuji za nutné také doplnit, že soudní řízení ve shora uvedené věci se týká změny výchovy nezletilého dítěte poté, kdy jej jeho česká matka v únoru letošního roku odvlekla do Spojených států amerických. Již v březnu otec dítěte podal návrh na zahájení řízení o změnu výchovy, přičemž jmenovaná soudkyně Puchingerová doposud ve věci neučinila žádný úkon! Představa, že by za popsaného stavu právního bezvědomí a mravního rozkladu byl soud pro Prahu 6 schopen alespoň vybudit zdání o poskytování právní ochrany, je tak naprosto iluzorní. Bylo by proto žádoucí, aby vaše vysoce vážené ministerstvo spravedlnosti raději již začalo připravovat odškodnění pro dítě a jeho tátu za záměrný zmar jejich rodinného života!

Vysoce vážený pane ministře spravedlnosti, kromě toho, že váš ministerský aparát by měl být schopen podle obsahu můj dopis správně vyhodnotit, vás výslovně žádám podle zákona o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informace, z jakého důvodu nebyla soudkyně Puchingerová dne 25. 7. 2008 v pracovní době na svém pracovišti a v jaké výši za tento den pobrala čistou, hrubou a super hrubou mzdu ze státního rozpočtu, tedy z kapes daňových poplatníků.

A až mi vaše ctihodná úřednice Průchová bude psát zase nějaké kouzelné fráze o elektronizaci justice, pokochejte se spolu s ní Švejkovým dobrodružstvím na četnické vachcimře v Putimi. Služební horlivost výkvětů c. a k. četnictva bude k hodnocení služební horlivosti justičního úřednictva v Praze 6 právně přiléhavá a jistě inspirující.

S pozdravem a v očekávání další plodné a konstruktivní spolupráce při posilování důvěry občanů v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů

Luboš Patera


Jak to vidí ministr spravedlnosti


Ministerstvo spravedlnosti
posta@msp.justice.cz

JUDr. Jiří Pospíšil
ministr spravedlnosti
ministr@msp.justice.cz

na vědomí:Justiční kanál, www.justicetv.cz

9. září 2008

Věc: stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Dne 22. 8. 2008 jsem podle zákona o svobodném přístupu k informacím elektronicky požádal ministra spravedlnosti o poskytnutí informace, z jakého důvodu nebyla soudkyně Puchingerová z Obvodního soudu pro Prahu 6 dne 25. 7. 2008 v pracovní době na svém pracovišti a v jaké výši za tento den pobrala čistou, hrubou a super hrubou mzdu ze státního rozpočtu, tedy z kapes daňových poplatníků (text žádosti zveřejněn zde: http://www.justicetv.cz/mozaika/hlupci1.htm).

Dopisem odboru stížností a sekretariátu I. náměstka č. j. 337/2008 -SNI.STIZ/2 ze dne 27. 8. 2008 jsem byl z pověření ministra spravedlnosti elekronicky vyrozuměn, že mé podání bylo obsahově posouzeno jako stížnost na postup Obvodního soudu pro Prahu 6 a na průtahy v řízení, a postoupeno k přímému vyřízení předsedovi soudu. Na mou žádost o informaci nebylo reagováno, a to ani způsobem podle ust. § 14 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím, tedy výzvou k odstranění případných vad (dopis zveřejněn zde: http://www.justicetv.cz/mozaika/pdf/p6posp.pdf).

Ve lhůtě 15 dnů od přijetí mé žádosti mi informace poskytnuta nebyla. Podávám proto podle ust. § 16a odst. 1 písm. b) cit. zák. stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, jehož vada spočívá v tom, že mi nebyla informace poskytnuta a nebylo vydáno ani rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Luboš Patera


A najednou to jde. Ctihodný Obvodní soud pro Prahu 6 připouští, že nahlížení do spisů nemůže být nepřiměřeně (a nehorázně) omezováno ani v pátek a od 1. října 2008 rozšiřuje své úřední hodiny pro občany. Inu, trochu kverulantství nikdy nezaškodí...

Obvodní soud pro Prahu 6 rozšiřuje služby občanům