. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Mozaika


Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Záznam tiskové konference ministra spravedlnosti k novele zákona o soudech a soudcích, 25. května 2007
(video streaming 176 kb/s, .wmv; 38 min.)


Tisková zpráva

25. 5. 2007

Ministr spravedlnosti prosazuje průlomovou novelu zákona o soudech a soudcích

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil předkládá novelu, která znovu umožňuje odvolávání soudních funkcionářů. Tuto pravomoc dostane do rukou ministr spravedlnosti, jeho rozhodnutí ale bude přezkoumatelné kárným senátem Nejvyššího soud. Nová právní úprava dále zpřísňuje kárné řízení a zavádí do něj tzv. "laický prvek". Návrh také umožňuje dočasné přidělení nově jmenovaných soudců - tzv. "soudce junior".

Odvolávání soudních funkcionářů (předsedů a místopředsedů) je nutné nově upravit v souvislosti s nálezem Ústavního soudu. Ten zrušil část zákona o soudech a soudcích, ve kterém byla tato problematika upravena na základě principu "kdo jmenuje, ten odvolává". Ústavní soud ve svém nálezu uvedl, že právní úprava odvolávání funkcionářů soudů musí respektovat ústavní principy dělby moci a nezávislosti soudní moci a z tohoto hlediska nelze akceptovat způsob odvolávání soudních funkcionářů, který byl zakotven ve zrušeném ustanovení.

Novela zákona respektuje podíl soudní moci na odvolávání funkcionářů soudů. "Rozhodnutí o odvolání bude možné přezkoumat podle zákona o řízení ve věcech soudců a státních zástupců. V tomto řízení rozhoduje v zásadě Nejvyšší soud," říká ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

K zefektivnění práce justice přispěje také změna kárného řízení. Podle novely by opakované konstatování kárného provinění mohlo vést k zahájení řízení o nezpůsobilosti k výkonu funkce soudce. "Přísedící z řad advokátů, notářů, soudních exekutorů a dalších právních profesí vnesou tzv. 'laický prvek' do kárného senátu. Jejich přítomnost vedle soudců umožní objektivněji a komplexněji posoudit kárné provinění," dodává ministr Pospíšil.

Návrh též upravuje zvláštní režim pro soudce po dobu tří let od jejich jmenování. Tyto soudce bude možné na základě tzv. generálního souhlasu přidělit ke kterémukoliv soudu, u kterého nebude možné zajistit řádný výkon soudnictví jiným způsobem.

Rozšiřuje se možnost soudce být přidělen k mezinárodním soudům nebo organizacím se sídlem mimo území České republiky, do mírové nebo záchranné operace nebo v rámci humanitárních akcí v zahraničí.

Novela je před vnějším připomínkovým řízením, po kterém ji ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil předloží vládě. Předpokládaná účinnost zákona je od června 2008.

Zuzana Kuncová, tisková mluvčí