. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Mozaika


Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Záznam bilanční tiskové konference ministra spravedlnosti, 17. ledna 2008
(video streaming 190 kb/s, .wmv; 34 min.)


Tisková zpráva

17. 1. 2008

Bilance a plány ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila

Zjednodušení a zefektivnění soudního řízení, elektronizace justice, zajištění personálního a ekonomického zázemí pro rezort. To jsou základní pilíře reformy justice, na kterých už přes rok pracuje ministerstvo spravedlnosti pod vedením Jiřího Pospíšila.

"Chceme odstranit bariéry v komunikaci se soudy, zjednodušit a zkrátit soudní proces, chceme zbavit soudce neúměrné administrativní zátěže a umožnit jim tak plné soustředění na svou práci, tedy především rozhodovací činnost. To je náš dlouhodobý cíl, který se nám daří postupně plnit," říká ministr Pospíšil.

Zhodnocení roku 2007

Za rok 2007 zpracovalo ministerstvo spravedlnosti přes 60 legislativních úkolů, realizovala se významná část projektu eJustice a navýšily se počty soudců v regionech s vysokým počtem nedodělků (např. v Ústí nad Labem o 32 soudců). Byly také uzavřeny důležité smlouvy upravující problematiku dětí v mezinárodní oblasti - např. Protokol ke smlouvě o právní pomoci v občanských věcech s Ukrajinou nebo Úmluva o mezinárodním vymáhání výživného.

V problematice vězeňství se podařilo restrukturalizovat generální ředitelství Vězeňské služby ČR a dále zahájit kroky ke koncepčním změnám. Ministerstvo spravedlnosti se v loňském roce také významně podílelo na přípravě vstupu ČR do Schengenského prostoru, spolupracovalo na pilotním projektu elektronického propojení národních rejstříků trestů a již zahájilo přípravy na předsednictví České republiky v Radě EU v první polovině roku 2009.

Plány na rok 2008

Také rok 2008 bude ve znamení pokračování reformy justice. "V legislativní oblasti budeme zpracovávat množství právních předpisů, mezi nimi zcela zásadní kodexy, jako např. občanský zákoník, trestní řád či obchodní zákon. Návrhy všech významnějších předpisů budou zveřejňovány na internetu a nad rámec oficiálních povinností připomínkového řízení podrobovány hlasům veřejnosti," dodává ministr Pospíšil.

Velký důraz bude tento rok kladen na projekt eJustice, který je jedním ze zásadních bodů reformy a který Českou republiku pevně zasazuje do rámce dnešní moderní Evropy. V zájmu odbřemenění soudců je třeba zvyšovat vzdělanost vyšších soudních úředníků. Justiční akademie v Kroměříži bude garantovat denní i kombinovanou formu studia, které bude zakončeno státními bakalářskými zkouškami. Denní studium bude možné studovat při právnické fakultě Olomouci a kombinované při právnické fakultě v Brně, přičemž tato fakulta nabízí i vyrovnávací studium.

Vězeňská služba bude v roce 2008 usilovat především o zvyšování ubytovacích prostor pro vězněné osoby, eliminaci lokální přeplněnosti a zajištění i přibližování se podmínek ubytování a zacházení s vězni evropským standardům. Dalším důležitým úkolem je instalace detekčních zařízení mobilních telefonů. První kroky k instalaci byly již zahájeny počátkem roku 2008.

Zuzana Kuncová, tisková mluvčí