. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Mozaika


Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Záznam tiskové konference ministra spravedlnosti k zahájení pilotní fáze projektu Sanace dluhů odsouzených po propuštění, 2. prosince 2008
(video streaming 176 kb/s, .wmv; 32 min.)Tisková konference ministra spravedlnosti, 2. prosince 2008 Tisková konference ministra spravedlnosti, 2. prosince 2008 Tisková konference ministra spravedlnosti, 2. prosince 2008


Tisková zpráva

2. 12. 2008

Sanace dluhů – cesta ke snížení recidivy a pohledávek věřitelů

V těchto dnech startuje projekt „Sanace dluhů“. Jeho účelem je snížení recidivy trestné činnosti u propuštěných osob z výkonu trestu odnětí svobody a zajištění vyšší finanční výnosnosti pro jejich věřitele. 2. 12. 2008 se v odpoledních hodinách v budově ministerstva spravedlnosti uskutečnil úvodní seminář k zahájení pilotní fáze projektu.

„Zadlužeností bývalých vězňů se ministerstvo spravedlnosti zabývá dlouhodobě. Prvního úspěchu jsme docílili tím, že se nám podařilo zaměstnávat více než 60 % odsouzených. Tím se zvyšuje platební schopnost osob ve výkonu trestu. Hledáme však další řešení, neboť to jsou stále dluhy, které v nepřijatelné míře brání propuštěným v návratu do společnosti a zvyšují recidivu v ČR. Věřím, že právě program Sanace dluhů by mohl být tím řešením, byť ne jediným a úplným,“ uvedl Jiří Pospíšil.

Inspiraci čerpá projekt Sanace dluhů ve Švýcarsku, v kantonu Curych, kde systém efektivního řešení předluženosti pachatelů trestných činů úspěšně funguje přes 30 let. Výsledky výzkumu Institutu pro kriminologii a sociální prevenci z roku 2008 poukazují na předluženost osob propuštěných z výkonu trestu. „Dle údajů probační a mediační služby jsou jejich finanční problémy pravděpodobně nejčastější příčinou opětovného páchání trestné činnosti a výraznou překážkou v resocializaci. S tímto fenoménem úzce souvisí vysoká míra recidivy a přeplněnost českých věznic a zároveň nízká návratnost pohledávek věřitelům,“ uvedl Pavel Štern.

Projekt Sanace dluhů podporuje vůli propuštěných postavit se odpovědně ke svým závazkům, preventivně chrání společnost před kriminalitou, motivuje k legalizaci zaměstnanosti a zamezuje dalšímu navyšování nákladů státního rozpočtu.

„Vstup do tohoto programu je dobrovolný pro dlužníky i pro věřitele. Pro zařazení do programu je třeba splnit určitá kritéria. Zájemci z řad propuštěných osob musí mít legální zaměstnání, samostatně neřešitelné dluhy a vůli splatit je dle svých reálných možností,“ uvedl Stanislav Komínek. Detailní postup je podrobněji popsán na www.spj.cz.

Ve dvouleté pilotní fázi projektu bude tento program využíván u podmíněně propuštěných osob v rámci Probační a mediační služby v regionech Ústeckého a Středočeského kraje. Realizátoři předpokládají, že projekt přispěje nejen ke zmapování možností využívání systému Sanace dluhů, ale především již v pilotní fázi přispěje k úspěšnému řešení finanční situace u přibližně 120 propuštěných..

Za podpory ministerstva spravedlnosti a ministerstva financí převzaly odpovědnost za realizaci tohoto úkolu Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s., Probační a mediační služba ČR a švýcarské sdružení VEBO (Sdružení pro rozvoj probační služby ve střední a východní Evropě). Švýcarská strana navíc finančně podpořila realizaci pilotního projektu včetně založení sanačního fondu ve výši 2 miliónů korun.

Semináře se účastní realizátoři projektu, zástupci vedení ministerstva spravedlnosti i ministerstva financí a zástupci státních i privátních organizací, kteří reprezentují spektrum nejčastějších věřitelů.

Zuzana Kuncová, tisková mluvčí