. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Mozaika


Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Přátelé Ministerstva spravedlnosti vstupují do Fóra - odborového sdružení zaměstnanců a přátel Ministerstva spravedlnosti ČR, 18. října 2007
(video streaming 176 kb/s, .wmv; 27 min.)
Informace pro přátele Ministerstva spravedlnosti a zájemce o členství v odborovém sdružení Fórum; údaje zveřejněné k 18. 10. 2007 na internetových stránkách www.odbory-justice.cz:

Sdružení FÓRUM je odborovou organizací působící při Ministerstvu spravedlnosti ČR.

FÓRUM je samostatnou, otevřenou, politicky, ekonomicky a organizačně nezávislou právnickou osobou, jejímž posláním je sdružovat členy za účelem prosazování a k ochraně jejich pracovně-právních, profesních, hospodářských, sociálních a kulturních zájmů, potřeb a práv. Všichni členové jsou si rovni a mají v tomto ohledu stejná práva.

Členství ve sdružení je dobrovolné a dle Organizačního řádu je trojího druhu: řádné – pro zaměstnance ministerstva, emeritní – pro důchodce, bývalé zaměstnance a zaměstnance na mateřské dovolené a přidružené – pro sympatizanty z řad veřejnosti. Nárok na členství vzniká podáním řádně vyplněné a podepsané přihlášky, a to některému z členů výboru.

Není-li stanoveno jinak, je nový člen počínaje dnem podání přihlášky povinen začít poukazovat jednou měsíčně na účet sdružení členský příspěvek. Jeho výše je pro daný typ členství stanovena Organizačním řádem. Zaměstnancům ministerstva (řádným členům základní organizace) bude po předložení žádosti mzdové účtárně z hrubé mzdy automaticky srážena částka, kterou si člen sám určí. Minimální výše měsíčního příspěvku je stanovena na 50,- Kč.

Každý člen je povinen seznámit se se stanovami a ostatními vnitřními předpisy sdružení – především Organizačním řádem, Komunikačním a jednacím řádem a Hospodářským řádem – a řídit se jejími ustanoveními.

Členstvím ve sdružení vzniká členům nárok na využívání všech přiznaných výsad a výhod. Řádní členové mají právo využívat všech výsad a výhod bez omezení. Mezi tyto výsady a výhody patří zejména:

Účastnit se jednání členské schůze
Právo hlasovat na členské schůzi
Volit a být volen do příslušných orgánů a organizačních prvků sdružení
Vyjadřovat se dle své svobodné vůle ke všem záležitostem týkajících se činnosti sdružení
Obracet se s připomínkami a stížnostmi na kterýkoli orgán sdružení – ten je povinen do 30 dnů na toto podání reagovat a příslušného člena informovat
Žádat výbor o podporu svých pracovních zájmů a práv a ochranu v případě porušení platných předpisů v otázkách pracovně-právních, mzdových, bezpečnosti práce, nemocenského pojištění a sociální péče
Nahlížet do všech záznamů a archivů, týkajících se jeho práv, zájmů a povinností
Právo na zákonnou ochranu z titulu výkonu funkcionáře sdružení
Žádat o hmotnou a finanční podporu v případě choroby, úmrtí rodinného příslušníka, narození dítěte a v dalších sociálních případech
Účastnit se se svými rodinnými příslušníky kulturních, sportovních a rekreačních akcí pořádaných sdružením

Výše uvedené nároky jsou podle své povahy podmíněny řádným plněním členských povinností a hospodářskou situací sdružení.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru, kterou, jak věříme, nezklameme a pevně doufáme, že s členstvím ve sdružení FÓRUM,, stejně tak jako s jejím fungováním, budete spokojeni.

Váš výbor sdružení

Číslo účtu základní organizace je: 1971581359/0800

Přihláška ke členství v odborovém sdružení zaměstnanců a přátel Ministerstva spravedlnosti ČR; údaje zveřejněné k 18. 10. 2007
Všeobecná deklarace lidských práv, rezoluce OSN č. 217/III z 10. 12. 1948

čl. 20, odst. 1: Každému je zaručena svobodna pokojného shromažďování a sdružování.

čl. 23, odst. 4: Na ochranu svých zájmů má každý právo zakládat s jinými odborové organizace a přistupovat k nim.

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, OSN, k podpisu otevřen 19. 12. 1966, 23. 3. 1976 vstoupil v platnost pro ČSSR (120/1976 Sb.)

čl. 22, odst. 1: Každý má právo na svobodu sdružovat se s jinými, i právo zakládat na ochranu svých zájmů odborové organizace a přistupovat k nim.

čl. 22, odst. 2: Výkon tohoto práva nesmí být žádným způsobem omezován; výjimkou jsou omezení, jež jsou stanovena zákonem a jež jsou nutná v demokratické společnosti v zájmu národní nebo veřejné bezpečnosti, veřejného pořádku, ochrany veřejného zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných. Nic v tomto článku nebrání omezit zákonem výkon tohoto práva příslušníkům ozbrojených sil a policie.

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, OSN, k podpisu otevřen 19. 12. 1966, 3. 1. 1976 vstoupil v platnost pro ČSSR (120/1976 Sb.)

čl. 8, odst. 1: Státy, smluvní strany Paktu , se zavazují zajistit:

a) právo každého na zakládání odborových organizací a právo přistupovat do odborových organizací podle vlastního výběru, podléhající pouze stanovám příslušné odborové organizace, k uplatňování a ochrany svých hospodářských a sociálních zájmů. Výkon tohoto práva nesmí být omezen žádnými omezeními kromě těch, která jsou stanovena zákonem a která jsou nezbytná v demokratické společnosti, v zájmu národní bezpečnosti nebo veřejného pořádku nebo k ochraně práv a svobod jiných;

Úmluva MOP č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat, 1948 (Platnost:04.07.1950, ratifikace ČSSR: 21.01.1964(489/1990 Sb.)

Článek 2: Pracovníci a zaměstnavatelé bez jakéhokoliv rozdílu mají právo bez předchozího schválení ustavovat organizace podle vlastní volby, jakož i stát se členy takových organizací, a to za jediné podmínky, že se podřídí stanovám těchto organizací.

Článek 3: 1. Organizace pracovníků a zaměstnavatelů mají právo vypracovávat své stanovy a pravidla, zcela svobodně volit své zástupce, organizovat svoji správu a činnost a formulovat svůj program.

2. Veřejné orgány se zdrží jakéhokoliv zásahu, který by omezoval toto právo nebo zabraňoval jeho zákonnému vykonávání.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Rady Evropy ze 4. 11. 1950; 18. 3. 1992 vstoupila v platnost pro ČSFR (209/1992 Sb.)

čl. 11, odst. 1, 2: Každý má právo na svobodu pokojného shromažďování a na svobodu sdružovat se s jinými, včetně práva zakládat na obranu svých zájmů odbory nebo vstupovat do nich.

Na výkon těchto práv nemohou být uvalena žádná omezení kromě těch, která stanoví zákon a jsou nezbytná v demokratické společnosti, veřejné bezpečnosti, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných,. Tento článek nebrání uvalení zákonných omezení na výkon těchto práv příslušníky ozbrojených sil, policie a státní správy.

Charta základních práv Evropské unie (2000/C 364/01)

článek 12: 1. Každý má právo na svobodu pokojně se shromažďovat a na všech úrovních se sdružovat, zejména v politických, odborových a občanských záležitostech; Součástí této svobody je právo každého zakládat na obranu svých práv odbory a vstupovat do nich.