. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Mozaika

Poplašná zpráva ve sněmovně"Jedno z pěti dětí je pohlavně zneužíváno" - tvrdí Monika Šimůnková, zmocněnkyně vlády ČR v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
12. října 2011

YouTube link


Trestní zákoník:

§ 357 Šíření poplašné zprávy

(1) Kdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Kdo zprávu uvedenou v odstavci 1 nebo jinou nepravdivou zprávu, která je způsobilá vyvolat opatření vedoucí k nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa anebo bezdůvodnou záchrannou práci integrovaného záchranného systému sdělí soudu, orgánu Policie České republiky, orgánu státní správy, územní samosprávy, nebo jinému orgánu veřejné moci, právnické osobě, fyzické osobě, která je podnikatelem, anebo hromadnému informačnímu prostředku, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 opětovně,
b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu,
d) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, nebo
e) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo fyzické osoby, která je podnikatelem.

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo
b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.Poplašná zpráva ve sněmovně, 12. října 2011 Poplašná zpráva ve sněmovně, 12. října 2011
Poplašná zpráva ve sněmovně, 12. října 2011 Poplašná zpráva ve sněmovně, 12. října 2011
Poplašná zpráva ve sněmovně, 12. října 2011 Poplašná zpráva ve sněmovně, 12. října 2011


Znásilnění dítěte? Půlka jich je vymyšlených

Je vládní kampaň proti zneužívání dětí věrohodná?


O rozvodovém průmyslu očima Stephena Baskervilla: Nebezpečný vzestup genderové politiky

"... Feministky tyto slabé stránky přeměnily v požadavky na státní intervenci tím, že se definují jako oběti nikoli neosobní "společnosti", nýbrž jako oběti nově objevených či redefinovaných "zločinů", v jejichž rámci mohou být oběťmi jen ženy a pouze muži mohou být pachatelé: znásilnění, sexuální obtěžování, domácí násilí, zneužití dětí, neplacení výživného (plus menší, vágnější přečiny, jako je "agresivní jízda autem") ...

... Rozvodové soukolí spojuje osobní a politické tak, jako nic předtím. Osobní rozměr rozvodů přitom zakrývá průraznost jejich politické moci. Rozvodovost přenáší státní moc (včetně trestního aparátu s policií a vězením) přímo do domácností a osobních životů. ...

... Rozvodová mašinerie proto rozšiřuje kádry feministické policie - např. centra služeb pro ochranu dětí, centra proti domácímu násilí, agentury pro vymáhání výživného. Tato policie je takřka bez výjimky zaměřena proti mužům a operuje mimo zákonné procesy ochrany osobnosti. ...

... Mamutí průmysl "domácího násilí" vznikl převážně jako prostředek k násilnému vypuzení rozvedených otců z jejich domovů. "Je to snadný způsob, jak někoho vykopnout," uvádí jeden specialista na rodinné právo.59 Podobně jako zneužití dítěte, ani "domácí násilí" nemá žádnou přesnou definici. Právo ho neklasifikuje jako násilné napadení, ale jako konflikt mezi "intimními partnery". Je tak popřen rozdíl mezi trestným činem a konfliktem, který nemusí být ani násilným, nebo dokonce fyzickým. Definice z Ministerstva spravedlnosti (US Justice Department) do domácího násilí zahrnují "žárlivost a majetnictví", "oslovování různými označeními a stálou kritiku" a "ignorování, odmítání nebo zesměšňování potřeb oběti". Za takové "zločiny" jsou muži uvězňováni bez soudu. ...

... Domácí násilí je "pařeništěm tautologických pseudoteorií", uvádějí Donald Dutton a Kenneth Corvo. "Žádná jiná oblast zavedené sociální péče, trestního práva, veřejného zdraví či behaviorální intervence nemá tak slabé a nedostatečné podklady na podporu nařízených praktik." ...

... Soudní zákazy styku otců s dětmi jsou v průběhu rozvodových řízení vydávány rutinně, aniž by k tomu byl nějaký důvod nebo důkaz. Příslušné právní procedury jsou porušovány tak často, že jeden soudce radil kolegům: "Nezabývejte se ústavními právy muže, kterého soudíte ... Nemusíme se jeho právy nijak zneklidňovat." ...

... Matky nejsou jediné, kdo profituje z dětí bez otců. Jsou to i vlády jednotlivých států, které si také vytvářejí zisk z institucí podpory dětí a tedy i z rozpadu rodin. Vlády jednotlivých států dostávají federální příspěvky z každého dolaru vybraného na podporu dětí; tím jsou stimulovány k vytváření dalších domácností s matkami samoživitelkami. Matky jsou povzbuzovány k rozvodu a vlády si současně maximalizují zisk tím, že stanoví podporu pro děti na úrovních, které jsou štědré k matkám a tíživé pro otce. Jistý malý zisk pro vládu vytvářejí chudí, mladí a svobodní otci, kteří jsou největšími dlužníky fondu na podporu. Plnější peněženky však mají rozvedení otcové ze střední třídy. Mechanismus veřejné sociální péče se spolknutím rozvedených mužů se střední třídy stal nikoli prostředníkem rozdělování peněz, ale jejich výběrčím. Vlády si tak zvyšují zisky, které pak mohou přidat ke svým rozpočtům a použít je k rozšiřování - k podpoře matek samoživitelek mezi bohatšími. Jde o nový stupeň expanze a redefinici sociálního státu: z rozdělování štědrých darů k jejich vybírání. Výsledkem je sebefinancující se mašinerie, která vytváří zisk tím, že prosazuje domovy s jedním rodičem a děti bez otce. Sociální stát se stal sebefinancujícím a rozrůstajícím se soukolím pro rozvracení manželství, pro korumpování matek, pro oddělování otců od dětí, pro ničení majetků rodin, pro erodování zákonných právních procesů a pro kriminalizaci otců. ..."