. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Mozaika


Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Záznam tiskové konference sdružení Spravedlnost dětem ke Cochemskému modelu, 3. února 2010
(video streaming 400 kb/s, .wmv; 28 min)Tisková konference sdružení Spravedlnost dětem 3. 2. 2010 Tisková konference sdružení Spravedlnost dětem 3. 2. 2010
Tisková konference sdružení Spravedlnost dětem 3. 2. 2010 Tisková konference sdružení Spravedlnost dětem 3. 2. 2010
Tisková konference sdružení Spravedlnost dětem 3. 2. 2010 Tisková konference sdružení Spravedlnost dětem 3. 2. 2010
Tisková konference sdružení Spravedlnost dětem 3. 2. 2010 Tisková konference sdružení Spravedlnost dětem 3. 2. 2010
Tisková konference sdružení Spravedlnost dětem 3. 2. 2010 Tisková konference sdružení Spravedlnost dětem 3. 2. 2010
Tisková konference sdružení Spravedlnost dětem 3. 2. 2010 Tisková konference sdružení Spravedlnost dětem 3. 2. 2010


Sdružení na ochranu práv dětí i rodičů chtějí iniciovat změny v porozvodové péči; ČRo Radiožurnál 3. 2. 2010


Ministerstvo spravedlnosti nechce řešit rozvodovou patologii

Tisková zpráva
3. února 2010

Počátkem prosince loňského vedla ministryně spravedlnosti JUDr. Daniela Kovářová masivní mediální kampaň s tabulkami výživného, které by měly údajně pomoci rodičům v orientaci, v jaké výši by měli otcové platit výživné na děti po rozvodu. Tabulky by měly být jen nezávaznou pomůckou. Nabízí se otázka, zda výživné a jeho budoucí orientační doporučování je opravdu významným krokem k řešení rozvodové patologie. Odpověď je jednoduchá: Rozhodně ne!

Výživné je jenom jednou a nikoliv nejpodstatnější součástí rozvodových problémů, které se českou společností šíří jako mor, prohlubují se a státními orgány záměrně neřeší. Je veřejným tajemstvím, že "rozvodový systém", resp. "rozvodový průmysl" je nastaven nikoliv na zmírňování společenské patologie, ale na její záměrné udržování a finanční profit z ní. Každé dítě, které je předmětem sporů o výchovu, úpravu porozvodového styku nebo výživného, uživí armádu soudkyň, státních úřednic i zástupců různých profesí, kteří jsou na tomto systému ekonomicky závislí. Co je však ekonomicky a mocensky výhodné z hlediska individuálních a skupinových zájmů, není výhodné z hlediska stavu a zdraví společnosti.

Desítky tisíc dětí jsou každoročně připravovány o jednoho rodiče, protože rozvodový systém je zkostnatěle přiděluje automaticky matkám a nechce a neumí zajistit dostatečný podíl otců na porozvodové výchově (tradiční fráze, že otcové o výchovu dětí nemají zájem, jsou otevřenou a úmyslnou lží: http://www.iustin.cz/files/bpmk_ank.doc). Tisíce dětí jsou každoročně hrubě manipulovány proti "druhému" rodiči, vesměs otci, aniž by tomu soudy, sociální úřady a odborníci zabraňovali. Tento stav se dnes týká poloviny dětské populace a již celé generace dětí se s ním potýkají! Záměrné vytěsňování otců z porozvodové výchovy se podílí na šířící se agresivitě, neúctě k hodnotám a řádu, na atomizaci lidí a jejich snadné manipulaci.... A utěšeně přibývá i zavržených matek, neboť rozvodový systém už není schopen a ochoten pomoci ani jim... Co však vyhovuje mocenským strukturám, nemusí vyhovovat většině zbývajících občanů.

Dopisem ze dne 9. prosince 2009 (http://www.iustin.cz/art.asp?art=366) byla ministryni spravedlnosti nabídnuta spolupráce na komplexnějším přístupu k řešení porozvodové výchovy dětí, než je účelová redukce problémů na orientační tabulky výživného. Ministryně spravedlnosti byla informována o změnách v přístupu k porozvodové patologii v sousedním Německu a s reálnými pozitivními výsledky, které tak byli v Německu dosaženy. Ministryně spravedlnosti byla podrobně informována o tzv. Cochemském modelu, který nepřipravuje jednotlivé profese soudců, sociálních pracovnic, advokátů, manželských poradců a další z nich o práci a tedy ekonomický profit, pouze jejich činnost efektivně orientuje na skutečnou pomoc rozvádějícím se rodičům. Naprostá většina rodičů pak tento přístup akceptuje. Ministryně spravedlnosti byla informována, že cochemský soudce Jürgen Rudolph se ochotně a již pravidelně účastní seminářů v ČR a je nakloněn i další spolupráci. Ministryni spravedlnosti byla předložena ukázka z knihy soudce Jürgena Rudolpha a byl jí nabídnut i český překlad této knihy k využití pro vzdělávání českých opatrovnických soudkyň a soudců. Ministryně spravedlnosti byla informována i o tom, že čím větší je podíl obou rodičů na porozvodové výchově dětí, tím radostněji pak i tátové platí výživné, aniž by bylo nutné vymýšlet další a další samoúčelná represivní opatření!

A jaká byla reakce? Uvedený dopis nebyl úředním aparátem ministerstva ministryni ani předložen a slovutné ministerstvo na něj dosud, tedy za téměř dva měsíce, ani neodpovědělo! Pro české občany je snazší domluva a spolupráce se soudcem sousední země, než s vlastními státními orgány! Svědčí tato indolence ministerstva o tom, že jeho úřední aparát se cítí být zavázán službou občanům, kteří jej daněmi vydržují, nebo o mocenské aroganci? Je Ministerstvo spravedlnosti schopno racionálně vnímat významné společenské problémy a hledat jejich racionální řešení? Je Ministerstvo spravedlnosti schopno přebírat pozitivní zkušenosti ze zahraničí? Nebo jde jen o kariéru a pohodlný život, o zvyšování platů a předražené justiční paláce.....?!

Vyzýváme proto Ministerstvo spravedlnosti, aby se využitím tzv. Cochemského modelu začalo vážně zabývat.

Luboš Patera, Ing. Aleš Hodina
sdružení Spravedlnost dětem

Poznámka: Spolu s ministryní spravedlnosti byla obdobným způsobem a prostřednictvím svého prezidenta JUDr. Tomáše Lichovníka oslovena i Soudcovská unie, která v programovém prohlášení ze dne 21. 5. 2009 kromě jiného deklaruje, že hodlá hledat cesty k zajištění ústavního práva občanů na projednání věci bez zbytečných průtahů, že se chce podílet na revizi metod a forem soudcovské práce, když je nezbytné pokračovat ve vytváření podmínek pro co největší zefektivnění práce soudců, i že hodlá pokračovat ve vzdělávacích aktivitách zaměřených na soudce a laickou i odbornou veřejnost. Reakcí je stejná netečnost. Ani Soudcovská unie se svým prezidentem zřejmě neví, že mezi slušnými lidmi se na dopisy odpovídá....

Principy tzv. Cochemského modelu, využitelné v českých podmínkách

Cochemský model je funkční a v patnáctileté praxi ověřenou alternativou k rozvodovým bitvám o výchovu dětí.

Praktické využití Cochemského modelu v českých podmínkách je závislé především na změně přístupu k řešení výchovy dětí po rozvodu a rozchodu rodičů; změna právních předpisů nutná není (drobnou změnu by mohl doznat pouze advokátní tarif a jednací řád pro okresní a krajské soudy). Změna paradigmatu celého "rozvodového systému" si žádá jak změnu v činnosti jednotlivých zainteresovaných profesí, tak jejich faktickou spolupráci mezi sebou navzájem ("sesíťování profesí") i s klienty, tedy celou rodinou. Důležité je i vyloučení přirozených obav odborných profesí ze "ztráty práce a výdělku", pokud by se rozvodová patologie měla zásadním způsobem zmírnit (a Cochemský model patologii skutečně zásadně snižuje a odstraňuje!). Zde je na místě změna orientace práce odborných profesí na cíl pomoci rodičům nalézt vlastní přijatelné řešení porozvodové výchovy, nikoliv udržovat spornou situaci - a tedy klientelu - co možná nejdéle. Tedy stejný objem práce nasměrovaný na jiný cíl!

Ministerstvo spravedlnosti

- Průběžné informování a vzdělávání opatrovnických soudkyň a soudců o principech a výsledcích Cochemského modelu prostřednictvím Justiční akademie.

- Ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí vytištění knihy německého soudce Jürgena Rudolpha Du bist mein Kind (český překlad je k dispozici; 3000 výtisků - pro každou opatrovnickou soudkyni, každé oddělení OSPOD a každou Poradnu pro rodinu i další potřeby - by stálo přibližně 100 000,- Kč; jen výstavba Justičního paláce v Brně byla předražena o 1 miliardu korun!, na rok 2010 prosadila ministryně spravedlnosti navýšení rozpočtu)

- "Jednovětná" novelizace Vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy v platném znění, takto:
"§ 2
odst. 2 - Ve věcech péče o nezletilé předsedové soudů v rozvrhu práce zajistí, aby obsazení senátů a přidělování věcí samosoudcům a senátům respektovalo zásadu paritního zastoupení mužů a žen.
Dosavadní odst. 2 se přečísluje na odst. 3."

Tímto způsobem by bez zásahu do nezávislosti soudního rozhodování byl vyrovnán současný nepoměr soudkyní a soudců rozhodujících opatrovnické věci, kdy přibližně na 35 soudkyní připadá 1 soudce, což se zákonitě odráží na systémové diskriminaci mužů v porozvodové výchově dětí. Paritní zastoupení rozhodujících orgánů je přitom základní zásadou politiky rovných příležitostí Evropské unie!

- Novelizace advokátního tarifu, aby umožňoval jednorázovou paušální platbu "za případ", tedy např. jednotnou částku za vyřešení úpravy výchovy a výživného bez ohledu na počet právních úkonů - tímto ekonomickým nástrojem by se snadno eliminovala snaha prodlužovat soudní řízení kvůli narůstající odměně. Tuto možnost má zřejmě německá advokacie.

- Vytištění informačních materiálů pro rodiče (popis jejich situace, upozornění na rizika pro zdravý vývoj jejich dítěte, popis činnosti jednotlivých profesí, které jim mohou pomoci situaci řešit s návodem, jaké konkrétní služby a jakým způsobem prováděné, mají rodiče požadovat, důraz na výhodnost smírného řešení) a jejich volná distribuce u soudů - obdobně ministerstvo průběžně vytváří a distribuuje informační materiály v jiných právních oblastech.

Orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) (V praxi se vesměs setkávají, nebo mohou setkat, s rodiči jako první.)

- Informování obou rodičů ústně i písemně (popis jejich situace, upozornění na rizika pro zdravý vývoj jejich dítěte, popis činnosti jednotlivých profesí, které jim mohou pomoci situaci řešit s návodem, jaké konkrétní služby a jakým způsobem prováděné, mají rodiče požadovat, důraz na výhodnost smírného řešení, doporučení vhodné literatury - Zdravý rozvod; Rozvodové jedy a pod.).

- Zprostředkování pomoci dalších profesí (mediace, rodinná poradna, ....).

- Pokud je OSPOD již soudem ustanoven kolizním opatrovníkem podávání informací soudu o spolupráci nebo nespolupráci rodičů na smírném řešení situace.

- Pokud rodiče ukončí mediaci bez dílčí nebo celkové dohody, nebo takto mediaci ukončí jeden z nich, OSPOD bezodkladně prověří situaci v rodině a podá zprávu soudu.

- V činnosti OSPOD by bylo vhodné využít standardizovaného dotazníku (dotazníků) pro výkon sociálně-právní ochrany děti v situacích rozvodu a rozchodu rodičů; tento prvek není samoúčelnou byrokracií, ale legitimním nástrojem k omezení tolik rozšířených subjektivních a svévolných přístupů.

Soud péče o nezletilé (opatrovnický soud)

- Bezodkladně po podání návrhu na úpravu poměrů nezletilých dětí ustanovení OSPOD kolizním opatrovníkem a předvolání k přípravnému jednání podle § 114c o. s. ř. (termín přípravného jednání by měl být stanoven v řádu několika týdnů, nikoliv měsíců, jak je běžné).

- Při přípravném jednání soudce rodičům umožní, aby dostatečně podrobně vysvětlili svůj postoj k rodinné situaci a jejímu řešení, poučí je o vhodném přístupu a rizicích pro zdravý vývoj dítěte a o všech variantách porozvodové výchovy, a podle okolností doporučí nebo uloží účast na mimosoudním smírčím nebo mediačním jednání nebo rodinné terapii. Soudní řízení je po dobu mediace nebo terapie přerušeno.

- Průběh mediace nebo terapie je sledován opatrovníkem (OSPOD) v rámci jeho sociální práce s rodinou.

- Pokud soud ustanoví znalce, nemělo by zadání obsahovat otázky typu "který rodič je lepší", neboť to zákonitě vede k soupeření rodičů a k úřednímu vytěsňování toho "horšího" z výchovy dítěte. I znalec by měl být soudem zaúkolován ke spolupráci s rodiči na hledání vhodného řešení porozvodové výchovy.

Soudní znalci

- Znalci by v posudcích měli zjišťovat pouze to, zda rodiče jsou výchovně způsobilí, nikoliv to, zda jeden z nich je "lepší".

- Posudek by měl obsahovat rozbor osobnostních charakteristik rodičů z hlediska jejich prospěšnosti pro dítě (každý rodič může svému dítěti dát něco dobrého; pro dítě je důležité, aby se matka a otec doplňovali, nikoliv, aby jeden z nich byl z výchovy vytěsněn)

- Znalci by se neměli v posudcích soustřeďovat jen na diagnostiku, ale měli by při práci s posuzovanými osobami spolu s nimi hledat nejvhodnější řešení porozvodové výchovy.

Advokacie

- I právní službu mohou advokáti poskytovat odpovědně - místo nabídky právních úkonů "ke zničení protivníka" mohou nabízet úkony vedoucí ke smírnému řešení (mimosoudní vyjednávání, účast na jednání s OSPOD, z hlediska mediace není na překážku ani účast právních zástupců rodičů při ní, výhodná může být např. při sepisování mediačních dohod).

- Jako výhodná se jeví případná drobná změna advokátního tarifu, který by umožňoval jednorázovou paušální platbu "za případ", tedy např. jednotnou částku za vyřešení úpravy výchovy a výživného bez ohledu na počet právních úkonů - tímto ekonomickým nástrojem by se snadno eliminovala snaha prodlužovat soudní řízení kvůli narůstající odměně. Tuto možnost má zřejmě německá advokacie.

Poznámka na závěr: Výsledkem dohod rodičů, kteří projdou Cochemským modelem, není v žádném případě pouze a výhradně střídavá výchova. Dohody rodičů obsahují všechny varianty a i nadále v praxi v porozvodové výchově převažuje větší podíl matek. Ke všem variantám porozvodové výchovy však rodiče docházejí vlastním rozhodnutím za pomoci příslušných profesí, takže jde o přirozený stav, který se pozitivně odráží jak ve spolupráci rodičů na porozvodové výchově dětí, tak v jejich dalším osobním životě. V neposlední řadě i tátové více a radostněji platí výživné!